Преддипломная для студентов программы "Культурное наследие и туризм".

Name of the course: New Media for Tourism Communication

Number of credits: 3 ECTS

Participation prerequisites: 
– Computer literacy skills and abilities, basic knowledge of informatics, practical skills of using computer-based information technologies;
– Basic knowledge of theory and organisation of tourism;
– English language proficiency at a level not lower than B1 in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages.

Aims of the course: to give to the students (future specialists in the tourism field) the ability to know, evaluate and guide the adoption of new media in tourism communication at destination and hospitality level.

Expected learning outcomes: 
On completion of the course, students are expected to:
– Know the key technologies and services in tourism;
Be able to identify the recent trends in the field of eTourism;
– Understand the organisation of e-commerce and methods of promotion via Internet;
– Know the main areas of e-learning in tourism;
Be able to analyse issues related to the usage of new media for tourism communication;
Be able to use the basic possibilities of information and communication technologies in their future tourism job.

Contents of the course: 
Development of the information society causes constant transformations in social and cultural spheres. Information and communication technologies have had a great influence on the development of tourism by improving productivity and competitiveness of tourism organisations and establishing a link between representatives of the tourism industry and consumers. At the current stage of tourism development, use of new media is one of the prospective directions.
During the course, students will acquire methodological tools for creation, planning and management of projects on new media in the field of communication in tourism (eTourism).  The course is based on the models of online communication in tourism and provides an overview of the main applications in tourism, methods of design and evaluation of tourism services, as well as of management and promotion of communication via websites. The theoretical course material is supplemented by practical examples (case studies). Joint projects will allow students to explore practical examples of design, use and management of new technologies in tourism.

The course syllabus includes the following topics:
1. Course Introduction and Overview
2. Website Communication Model: Contents and Services
3. Users: Promotion, Search Engine, Backlinks
4. Users: Usability and Usages Analysis
5. DMO Online Communication
6. Web 2.0: Information Competition and Web Reputation. Web 3.0: Travel Semantics
7. Mobile Technologies in Tourism
8. eLearning in Travel and Tourism

Language(s) of instruction: English.

Format of work in the course: 
Total workload of student – 80 hours (24 hours – face-to-face, 56 hours – student’s independent work). The course is held on campus and supplemented by students' independent work in the Moodle distance system. The final course assignment (to be evaluated) includes project development (in 3 stages).
The final grade will be based on participation in seminars (30%), final project (40%) and exam (30%).

Status: This course is mandatory for students of the Cultural Heritage and Tourism Bachelor programme. 

Назва курса: Уводзіны ў сацыяльную і культурную антрапалогію

Колькасць крэдытаў: 6 ECTS

Патрабаванні да ўдзелу ў курсе: агульная гуманітарная падрыхтоўка

Мэты курса: фарміраванне ў студэнтаў цэласнага ўяўлення аб культурна-біялагічным адзінстве і разнастайнасці чалавецтва ў гістарычнай перспектыве.

Чаканыя вынікі:

У выніку вывучэння курсу студэнты павінны быць гатовымі да:

·        самастойнай ідэнтыфікацыі культур народаў свету з базавымі формамі стратэгій жыццязабеспячэння, арганізацыі эканамічнага, сацыяльнага і палітчнага жыцця;

·        дакладнай геаграфічнай лакалізацыі праяў культурнай і біялагічнай разнастайнаці чалавецтва;

·        удзелу ў антрапалагаічнай (этнаграфічнай ) экпедыцыі;

·        ужывання ведаў па антрапалогіі ў сферы турызма і ў інтэрпрэтацыі культурнай спадчыны.

У склад праграмы курса уваходзяць тэмы:

1.     Сацыяльная (культурная) антрапалогія” як навуковая дысцыпліна .

2.      Стратэгіі жыццязабеспячэнн.

3.      Антрапалогія эканомікі.

4.     Сацыяльная стратыфікацыя.

5.     Палітычная антрапалогія.

6.     Сацыяльны кантроль.

7.     Сістэмы сваяцтва.

8.     Мова і сістэмы камунікацыі.”

9.     Антрапалогія мастацтва.

10.  Гісторыя антрапалагічнай думкі.

Мова выкладання: беларуская/руская

Фармат працы над курсам:

Работа студэнтаў па курсу ўключае ў сябе наступныя формы:

1. Лекцыі, якія будуць даваць абагульненае ўяўленне аб пэўнай сферы ці інстытуце чалавечага грамадства.

2. Семінары, накіраваныя на фарміраванне здольнасцей да аналізу канкрэтных праяў гісторыка-культурнай разнастайнасці чалавецтва ці канцэпцый іх паходжання і функцыянавання.

Апроч гэтага абавязковай лічыцца падрыхтоўка реферату па аднаму з класічных твораў культурнай антрапалогіі. Памер рэферата складае 9-10 старонак друкаванага тэксту або 4500-5000 словаў. Рэферат павінен адпавядаць усім патрабаванням акадэмічных тэкстаў.

Статус курса: Дадзены курс з'яўляецца абавязковым спецыяльным прадметам для студэнтаў бакалаўрскай праграмы "Культурная спадчына і турызм".


Course name: Social and cultural geography

Number of credits: 3 ECTS

Requirements for participation: the course is open to students who already passed the course “Introduction to social (cultural) anthropology”.

Goals: The objective of the course is to acquire knowledge about territorial division, features and major development factors of the world tourism market. Also we will focus on a range of functioning problems of tourism destinations in certain regions. In addition, students have to acquire the ability to generate images of the tourist regions and countries and to identify mechanisms of its promotion at the international tourist market.

Expected Outcomes:

In the result of the course passion students will be able to:

 • Operate with professional terminology, and basic concepts of cultural geography of international tourism and recreational activities;
 • Identify the specific geographical location of tourist destinations;
 • Assess a tourist potential of the area;
 •  Understand the principles of development and deployment of tourism in touristic regions and countries;
 •  Identify the competitive advantages of tourist destinations;
 •  Comment and interpret facts and processes taking place in the international tourist market;

The course syllabus includes the following topics:

1.     Introduction to course.

2.     The field of social and cultural geography, its concepts and methodology

3.     Touristic regions of Europe: social, economic and cultural factors

4.     Touristic regions of North and South America: social, economic and cultural factors

5.     Touristic regions of Africa: social, economic and cultural factors

6.     Touristic regions of East Asia and the Pacific: social, economic and cultural factors

7.     Touristic regions of South Asia: social, economic and cultural factors

8.     Touristic regions of Middle East: social, economic and cultural factors

Language of Instruction: English

Course Methodology: Cultural geography of international tourism studies the tourist regions of the world. The main object of study within the course is a set of specific cultural and social features of particular touristic regions. The course examines the features of geographical location, natural, recreational, historical and cultural potential of several touristic regions, countries and individual tourism centers. We will look into the tourist infrastructure, dynamics, trends, challenges and prospects for the development of tourism. The interaction between tourism and the surrounding environment: natural, economic, social and cultural.

During the course students are ought to write one final paper (essay). Also tests for self-evaluation and online classes are provided.

Status: This course is mandatory for students of the third year of BA program "Cultural heritage".


Назва курса: Культурная спадчына мястэчак Беларусі

Колькасць крэдытаў: 3 ECTS

Патрабаванні да ўдзелу ў курсе: агульнагуманітарная падрыхтоўка, базавыя веды па гісторыі Беларусі

Мэты курса: вызначыць спецыфіку ўрбанізацыйных працэсаў у Беларусі, месца мястэчак у структуры пасяленняў Беларусі, іх ролю ў сацыяльна-эканамічным і культурным развіцці краю на працягу ўсяго перыяду іх функцыянавання (XV – пачатак XX ст.); паказаць, што мястэчкі з’яўляліся культурна-гістарычным феноменам Беларусі, раскрыть гісторыю фармавання і сучасны стан культурнай спадчыны мястэчак, магчымасці інтэрпрэтацыі і выкарыстання ў турызме.

Чаканыя вынікі:

·       веданне умоў і асаблівасцей развіцця мястэчак у розныя гістарычныя перыяды, уклада мястэчак у эканамічны і культурны прагрэс на беларускіх землях;

·       веданне гісторыі стварэння і сучаснага стану культурнай спадчыны мястэчак Беларусі, магчымасцей яе інтэрпрэтацыі і выкарыстання ў турызме; 

·       навыкі стварэння праектаў тэарэтычнай і практычнай значнасці, прысвечаных культурнай спадчыне мястэчак;  

·       удасканальванне базавых даследчых кампетэнцый (праз развіццё ўменняў самастойнага пошуку, апрацоўкі і аналізу інфармацыі, працы з навуковымі тэкстамі, рэферавання і анатавання, а таксама праз выпрацоўку навыка публічнай прэзентацыі вынікаў працы); 

·       практычнае прымяненне атрыманых ведаў у працэсе напісання курсавых і бакалаўрскай прац.

У склад праграмы курса уваходзяць тэмы:

 1. Уводзіны. Мястэчкі як тып пасяленняў і культурна-гістарычны феномен
 1. Складанне сеткі мястэчак на беларускіх землях (XV – пачачатак ХХ ст.). Перыядызацыя гісторыі мястэчак Беларусі
 1. Мястэчкі ў сферы прадпрымальніцтва Беларусі. Роля мястэчак у эканамічным развіцці Беларусі.
 1. Этнаканфесійныя і сацыя-культурныя працэсы ў мястэчках Беларусі. Мястэчкі як “памежжа” этнасаў, рэлігій, культур.
 1. Мястэчкі на культурным ландшафце Беларусі: роля мястэчак ў развіцці адукацыі; тэатральнае і музычнае жыццё ў мястэчках, архітэктура.
 1. Праблемы і перспектывы аховы, інтэрпрэтацыі і турыстычнага выкарыстання спадчыны мястэчак Беларусі.
 1. Мястэчкі ў культурна-гістарычнай прасторы Беларусі  (падсумаванне). Віртуальная вандроўка ў мястэчка

Мова выкладання: беларуская

Фармат працы над курсам:

Курс праводзіцца ў вочным фармаце, дапаўняецца самастойнай працай студэнтаў у дыстанцыйнай сістэме Moodle. Аўдыторныя заняткі па курсе складаюць 24 гадзін, з іх 12 – лекцыйных і 12 семінарскіх (практычных). На самастойную працу прадугледжаныя 80 гадзін. Мінімальна чакаемы ад студэнта час, які затрачваецца на работу ў курсе: 3-4 акадэмічных гадзін у тыдзень.

Формы кантроля: прамежкавая кантрольная работа ў выглядзе выканання тэставых заданняў; экзамен (абарона творчых праектаў: аналіз гісторыка-культурнай спадчыны аднаго з мястэчак і магчымасцей яго выкарыстання ў турызме).

Ацэнка ведаў і вынікаў працы студэнтаў адбываецца па назапашвальнай мадэлі:

вынікі ўдзелу ў семінарскіх (практычных) занятках – 30% (уклад у агульную ацэнку);

вынікі кантрольнай працы – 30% (уклад у агульную ацэнку);

вынікі выканання выніковага творчага праекта і яго абарона на экзамене – 40% (уклад у агульную ацэнку).

Статус курса: курс для студэнтаў бакалаўрскай праграмы “Культурная спадчына і турызм”, 2 курс


 • Преподаватель очных курсов: Ina Sorkina

Назва курса: Спадчына ВКЛ і палітыка памяці ў краінах Усходняй Еўропы

Колькасць крэдытаў: 6 (ECTS)

Патрабаванні да ўдзелу ў курсе: агульная гуманітарная падрыхтоўка

Мэты і задачы курса:

Азнаёміць з сучаснымі сучаснымі канцэпцыямі спадчыны і памяці, навучыць распазнаваць грамадска-палітычныя функцыі даміноўных версій мінулага, выяўляць кампаненты калектыўнай памяці і прыклады гістарычнай палітыкі памяці, самастойна аналізаваць іх.

Чаканыя вынікі:

Курс дапаможа развіццю такіх навыкаў, як уменне самастойна знаходзіць і апрацоўваць патрэбны матэрыял, выкарыстоўваць свае веды для адказу на канкрэтныя праблемныя пытанні, лагічна прэзентаваць свой погляд і ясна аргументаваць яго.

Праграма курса ўключае тэмы:

1. Мінулае і спадчына: азначэнні, новая канцэпцыя

2. Гісторыя і памяць. Спадчына і ідэнтычнасць

3. Спадчына – міф – палітыка

4. Культурная памяць

5. Гістарычная палітыка і палітыка памяці

6. Шматэтнічная cпадчына ВКЛ як рэсурс фармавання мадэрных нацый

7. ВКЛ у палітыцы памяці Літоўскай Рэспублікі

8. Ад выкарыстання да адчужэння спадчыны ВКЛ у савецкай Беларусі

9. Памяць пра ВКЛ у Рэспубліцы Беларусь

10. Спадчына ВКЛ у гістарычнай палітыцы Украіны

11. Памяць пра ВКЛ у Польшчы і Расіі

12. Беларуска-літоўская дыскусія гісторыкаў вакол спадчыны ВКЛ

13. Супольная спадчына ВКЛ і магчымасці дыялогу розных памяцяў.

Мова выкладання: беларуская

Фармат працы над курсам:

Курс праводзіцца ў вочным фармаце і складаецца з блоку лекцый і семінараў. Неабходная літаратура будуць даступныя ў электроннай форме ў Moodle. Чакаецца, што для падрыхтоўкі да семінарскіх заняткаў спатрэбіцца на тыдзень 5–7 акадэмічных гадзін самастойнай працы з матэрыяламі. У якасці кантрольных заданняў прадугледжана напісанне эсэ і ўдзел у заключным абмеркаванні праблемных пытанняў на апошнім семінары. Эсэ здаецца за тыдзень да завяршэння курса.

Выніковая адзнака выстаўляецца па назапашвальным прынцыпе:

удзел у семінарах – 30 %, творчае эсэ – 40%, вусны экзамен – 30 %.

Форма кантакту з выкладчыкам – аўдыторныя кансультацыі і электронная пошта.

Статус: курс абавязковы для для праграмы “Культурная спадчына і турызм”


Название курса: Экскурсоведение (в т.ч. практика)

Количество кредитов: 6 ECTS

Требования для участия в курсе: общая гуманитарная подготовка

Цель курса: дать теоретические знания по использованию экскурсионного метода познания, сформировать навыки подготовки экскурсии и техники ее проведения.

Задачи курса «Экскурсоведение» охватывают спектр знаний теории экскурсионной деятельности в процессе ее развития, специфику подготовки экскурсии, экскурсионного обслуживания различных групп экскурсантов с учетом их потребностей и запросов.
Ожидаемые результаты: В результате изучения курса студенты должны:

 • овладеть знаниями по теории и истории экскурсионного дела,
 • освоить методику подготовки экскурсии,
 • получить практические навыки по проведению экскурсии на маршруте.

Программа курса включает следующие темы:

 1. Экскурсоведение как наука. Сущность экскурсии, ее функции и признаки.
 2. Классификация экскурсий. Технология подготовки экскурсий.
 3. Экскурсионные объекты, их классификация. Разработка маршрута экскурсии.
 4. Структура экскурсионного материала. Контрольный и индивидуальный текст экскурсии. Методическая разработка. «Портфель экскурсовода».
 5. Методика проведения экскурсии. Методические приемы показа и рассказа. Техника проведения экскурсии. Техника проведения экскурсии
 6. Профессиональное мастерство экскурсовода. Культура речи.
 7. Организация работы экскурсовода. Лицензирование. Экскурсионные отделы и фирмы. Разработка экскурсионных услуг.

Язык преподавания: русский

Формат работы в курсе:
Во время практических занятий студенты прослушивают и анализируют экскурсии, подготовленные профессиональными экскурсоводами (обзорная городская, тематическая городская, музейные экскурсии). Кроме того, студенты защищают подготовленные ими городские тематические экскурсии, а также прослушивают и анализируют экскурсии своих коллег во время их защиты на маршруте. Минимально ожидаемое от студента время, затрачиваемое на работу в курсе, составит 4-5 часа в неделю. Предусмотрено две формы контроля знаний студентов: подготовка и проведение экскурсии и пакет экскурсионных материалов (индивидуальный текст и технологическая карта экскурсии).
Знания и результаты работы студентов оцениваются в форме экзамена и по накопительной модели оценки по следующим основаниям: творческие задания (индивидуальный текст и методическая разработка экскурсии) – 25% (вклад в общую оценку); участие в обсуждении вопросов на семинарских занятиях – 25% (вклад в общую оценку); результаты устной презентации экскурсионного маршрута – 30% (вклад в общую оценку); посещение практических занятий - 10%; экзамен – 10% (вклад в общую оценку).

Статус: обязательный курс для бакалаврской программы “Культурное наследие и туризм”

Назва курса: Гісторыя мастацтва і архітэктуры Беларусі

 Колькасць крэдытаў: 6 ECTS

 Працягласць курса: 14 тыдняў

 Патрабаванні да ўдзелу ў курсе: Для засваення матэрыялаў курса неабходныя базавыя школьныя веды па гісторыі Беларусі, знаёмства з рэкамэндаванай літаратураю, магчымасць і жаданне рэгулярна працаваць з курсам.

 Мэты курса: Авалоданне студэнтамі сістэматычнымі ведамі па гісторыі мастацкай культуры Беларусі з улікам апошніх даследаванняў і іх станаўленне, як людзей з вышэйшай адукацыяй, здольных да крытычнага мыслення, самаадукацыі і практычнай рэалізацыі сваіх ведаў.

 Чаканыя вынікі:

·         атрыманне студэнтамі комплексу ведаў па гісторыі культуры Беларусі разглядаемага перыяду,

·         здольнасць арыентавацца ў складаных культурных, мастацкіх, сацыяльна-палітычных і рэлігійных працэсах,

·         выкарыстанне атрыманых ведаў у галіне інтэрпрэтацыі культурнай спадчыны Беларусі,

·         далучэнне студэнтаў да нацыянальных і сусветных культурных традыцый,

·         выхаванне асобы, здольнай да самарэалізацыі ва ўмовах сучаснай сацыяльна-культурнай сітуацыі і зацікаўленай у далейшай гістарычнай самаадукацыі.

·        

У склад праграмы курса ўваходзяць тэмы:

1. Пачатакі мастацтва на Беларусі

2. Антычная спадчына і яе ўплыў. Архітэктура і мастацтва Х-ХІІІ ст.ст.

3. Станаўленне гатычнага стылю ў Беларусі. Архітэктура і мастацтва XIV-XV ст.ст.

4. Рэнэсанс і Рэфармацыя, сынхарнізацыя мастацкай культуры Беларусі і Еўропы. Архітэктура і мастацтва  XVI ст.

5.  Архітэктура і мастацтва Беларусі эпохі барока XVI-XVIII ст.

6.  Стыль ракако ў беларускім мастацтве і архітэктуры XVIII ст.

7. Мастацкая культура Беларусі эпохі Асьветніцтва канец XVIII ст.-пач. ХІХ ст.

8. Архітэктура і мастацтва Беларусі XIX ст.

9. Архітэктура і мастацтва Беларусі пач. XX ст.

10. Мастацкая культура Віцебска 1915-1925 гг.

11. Мастацтва і архітэктура Зах. Беларусі.

12. Мастацтва і архітэктура у БССР 1919-1941

13. Архітэктура і мастацтва Беларусі 1945-1991

14. Мастацкая культура Беларусі найноўшага часу (ад 1991 да нашых дзён)

 Мова выкладання: беларуская

 Фармат працы над курсам:

Курс складаецца з тэарэтычных матэрыялаў,  практычных заданняў і экзамена. Шмат часу адведзена на самастойную працу студэнтаў, якая прадугледжвае азнаямленне з прапанаванымі матэрыяламі, літаратурай і крыніцамі, выкананне пісьмовыхзаданняў. Спасылкі на асноўныя матэрыялы, небходныя для паспяховага праходжання курса, змешчаны ў Moodle.

Формамі кантролю засваення матэрыялу студэнтамі з’яўляюцца: апытанне на занятках, удзел у сэмінарах, пісьмовыя працы -- рэферат (заданне па самаправерке), кантрольная работа і выніковае эсээкзамен. Курс праводзіцца ў вочным фармаце, дапаўняецца дадаткова самастойнай працай студэнтаў у дыстанцыйнай сістэме Moodle. Формы кантакту з выкладчыкам - форум, оn-line абмеркавання, e-mail, Скайп, вочныя кансультацыі падчас установачных заняткаў. Мінімальны час, што затрачваецца студэнтам на працу ў курсе: 5-6 акадэмічных гадзін у тыдзень.

 Парадак выстаўлення выніковай ацэнкі па курсе:

вынікі ўдзелу на занятках і ў сэмінарах  - 10% (уклад у агульную ацэнку); вынікі напісання першага пісьмовага задання, рэферата 20% (уклад у агульную ацэнку); вынікі выканання выніковага задання, вынікі кантрольнай работы – 10%, эсэ - 30% (уклад у агульную ацэнку); вусны экзамен - 30% (уклад у агульную ацэнку).

 Статус: абавязковы прадмет для студэнтаў бакалаўрскай праграмы “Культурная спадчына і турызм”

 

Название курса: Введение в теорию культурного наследия

Количество кредитов: 6 ECTS

Требования для участия в курсе: общая гуманитарная подготовка.

Цели курса: 

·        ознакомление студентов с основными положениями теории культурного наследия;

·        введение в круг актуальных социально-гуманитарных проблем, связанных с изучением, охраной и использованием культурного наследия.

Ожидаемые результаты: 

·        знание и понимание понятийно-категориального аппарата теории культурного наследия;

·        осознание важности культурного наследия и необходимости его сохранения;

·        знание и понимание особенностей охраны различных видов культурного наследия;

·        навыки анализа актуальных проблем охраны и использования объектов культурного наследия;

·        способность обосновывать личную позицию относительно изучаемых проблем;

·        знание основных теорий наследия и способность их применения в научных исследованиях.

Программа курса включает следующие темы:

1. Феномен культурного наследия в современном мире

2. Основы сохранения культурного наследия

3. Проблемы охраны различных видов культурного наследия

4. Культурное наследие как ресурс устойчивого развития общества

Язык преподавания: русский.

Формат работы в курсе:

Курс проводится в очном формате, дополняемом самостоятельной работой студентов в дистанционной системе Moodle. Минимально ожидаемое от студента время, затрачиваемое на работу в курсе: 5-6 академических часов в неделю.

Перечень контрольных мероприятий курса:

·        итоговое задание (анализ актуальных проблем охраны и использования объекта культурного наследия);

·        письменный экзамен.

Порядок выставления итоговой оценки по курсу:

·        результаты участия в семинарских занятиях и коллоквиумах – 30% (вклад в общую оценку);

·        результаты выполнения итогового задания – 40% (вклад в общую оценку);

·        письменный экзамен – 30% (вклад в общую оценку).

Статус курса: обязательный курс для студентов бакалаврской программы «Культурное наследие».


Назва курса: Беларусь у кантэкце гісторыі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы

Колькасць крэдытаў: 6 ECTS

Патрабаванні для ўдзелу ў курсе: Для паспяховага авалодання матэрыялам курса дастаткова агульнагуманітарнай падрыхтоўкі, асабістага жадання і зацікаўленасці, актыўнасці і адказнасці, магчымасці і гатоўнасці рэгулярна і метадычна працаваць.

Мэты курса:

1.      Авалоданне студэнтамі сістэматычнымі ведамі па гісторыі Беларусі ў кантэксце рэгіёна Цэнтральная і Усходняя Еўропа.

2.      Курс скіраваны на фармаванне ў студэнтаў агульнага ўяўлення месца Беларусі ў гісторыі і культуры рэгіёна Цэнтральная і Усходняя Еўропа; фармаванне нацыянальнай ідэнтычнасці праз вывучэнне агульнаеўрапейскіх працэсаў і вылучэнне рэгіянальнай беларускай спецыфікі, праз разуменне ролі еўрапейскай інтэлектуальнай традыцыі ў фармаванні Беларусі і беларускасці.

3.      Значная ўвага нададзена не толькі глабальным гістарычным падзяем, але і “звычайнаму” чалавеку, яго ўспрыяццю “вялікіх” падзей і ўзрушэнняў, характэрных для гісторыі краіны гэтага перыяду. Уяўляецца важным разбурыць стэрэатыпы ўспрыяцця звестак аб мінулым як даннасці, раскрыць мінулае не як гатовае, але як веды, якія фарміруюцца. 

Чакаемыя вынікі:

·         веданне і ўменне вылучаць асноўныя дыскурсы гісторыі Беларусі ў кантэксце Цэнтральна-Усходняга Еўрапейскага рэгіёну;

·         засваенне сучасных метадалагічных і тэарэтыка-канцэптуальных падыходаў да вывучэння гісторыка-культурных працэсаў на значных тэрыторыях;

·         здольнасць ідэнтыфікаваць індывідуальныя патрэбы ў навучанні, вызначать аптымальныя стратэгіі самастойнага навучання;

·         навыкі лідарства, працы ў камандзе,  супрацоўніцтва;

·         разуменне і шанаванне культурнай і гістарычнай разнастайнасці свету, неабходнасці яе захавання.

Назвы вывучаемых тэм:

1.     Беларусь у Вялікім Княстве Літоўскім: на цывілізацыйным памежжы

2.     Рэфармацыя і кнігадрукаванне ў Беларусі ХVІ – першай паловы ХVІІ ст.

3.     Рэч Паспалітая – гістарычная радзіма ўсходнееўрапейскіх нацый

4.     Палітычная і прававая думка Беларусі ХVІ-ХVІІІ ст.

5.     Брэсцкая царкоўная унія 1596 г.

6.     “Паўстанні 1831 і 1863 гадоў і нацыянальны рух”

7.     Пачатак нацыянальных рухаў: Беларусь ў ІІ пал. ХІХ ст..

8.     Ад нацыянальнага руху да дзяржаўнага будаўніцтва. Беларусь у ІІ пал.ХІХ – пачатку ХХ ст.

9.     Першая палова ХХ стагоддзя ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе: паміж плюралізмам і таталітарызмам

10.  Другая Сусветная вайна і Беларусь

11.  Беларусь у другой палове ХХ ст.

 

Мова выкладання: беларуская

Фармат працы ў курсе:

Праца ў курсе адбываецца аўдыторна.  Курс складаецца з тэарэтычных матэрыялаў, прэзентацый, практычных заданняў, тэстаў і калоквіумаў. Шмат часу адведзена на самастойную працу студэнтаў, якая прадугледжвае азнаямленне з прапанаванымі матэрыяламі, літаратурай і крыніцамі, выкананне творчых практычных і кантрольных заданняў. Асноўныя матэрыялы, небходныя для паспяховага праходжання курса, змешчаны ў Moodle.

Формамі кантролю засваення матэрыялу студэнтамі з’яўляюцца пісьмовыя заданні: 2 эсэ (правяраецца выкладчыкам) і тэсты, кантрольныя працы (заданні па самаправерке) Канчатковая адзнака выстаўляецца ў выніку правядзення аўдыторнага экзамена, з улікам працы ў Moodle і аўдыторыі.

Структура ацэнкі па курсу:

Пропускі заняткаў ад 10% да 20% - мінус 1 бал, 20% і больш – рашэнне аб допуску прымае кіраўнік дэпартамента.

Семінарскія заняткі – 30%

Выніковыя пісьмовыя працы (2 эсэ) – 50%

Экзамен – 20%

Статус: абавязковы курс для бакалаўрскай праграмы “Культурная спадчына і турызм”