Назва курсу: Даследчы семінар

Колькасць крэдытаў: 6

Мэты і задачы:
- даць уяўленне пра базавыя паняцці курсу, такія, як "акадэмічны тэкст", "абзац", "мікраструктура абзаца", "макраструктура тэксту", "логіка выказвання" і інш.;
- даць уяўленне пра агульныя прынцыпы пабудовы, патрабаванні да складання і спецыфіку тлумачэння навуковага тэксту (навуковы артыкул, рэферат-рэзюмэ, эсэ, анатацыя, дысертацыя і інш.);
- навучыць навыкам самастойнага напісання і аналізу навуковага тэксту малой формы (эсэ, рэферат) і буйной формы (дысертацыя); прадставіць асноўныя клішэ і мадэлі падобных тэкставых структур;
- даць базавае ўяўленне пра спецыфіку чытання, аналізу і засваення "чужога" навуковага прадукту;
- прадставіць агульныя правілы вядзення навуковай дыскусіі;
- увесці ў практыку правілы афармлення акадэмічнага тэксту і навуковай бібліяграфіі, сварэння ўласнага архіва.

Чаканыя вынікі: Дадзены курс прызначаны для магістрантаў з мэтай забяспечыць іх небходнымі ведамі і ўменнямі для чытання і напісання кваліфікацыйных навуковых прац, палепшыць іх пісьмовыя навыкі, прадэманстраваць важнасць не толькі выніку пісьмовай працы, але і самога працэсу падрыхтоўкі і складання тэксту. У выніку слухачы навучацца правільна структураваць тэкст, бачыць сувязь формы і зместу, авалодаюць асновамі пабудовы "лагічнага слушнага выказвання", "доказнага і пераканаўчага выказвання". Курс арыентаваны на практычнае выкарыстанне слухачамі набытых тэарэтычных навыкаў аналітычнай працы з акадэмічным тэкстам. Па праходжанні курсу слухачы атрымаюць уяўленне пра метадалагічную базу стварэння "пісьмовага прадукту" як выніку правядзення сваіх навукова-практычных даследаванняў і інтэрпрэтацыі акадэмічнага тэксту.

Праграма курсу ўключае наступныя тэмы:
Уводзіны: Асноўныя паняцці і дэфініцыі курсу: "тэкст", "акадэмічны тэкст", "мікраструктура абзаца", "макраструктура тэксту", "логіка выказвання".
МОДУЛЬ 1: Базавыя характарыстыкі тэксту (тэма, ідэя, праблема, метад даследавання і г.д.):
Тэма 1: Асноўныя характарыстыкі акадэмічнага тэксту: тэма, ідэя, актуальнасць, прадмет, аб'ект даследавання. Прынцыпы фармулявання мэты і практычных задач даследавання.
Тэма 2: Метадалогія даследавання.
МОДУЛЬ 2. Прынцыпы аналізу, інтэрпрэтацыі і анатавання навуковага тэксту
Тэма 1. Анатацыя.
Тэма 2. Прынцыпы інтэрпрэтацыі навуковага тэксту.
МОДУЛЬ 3. Прынцыпы навуковага рэцэнзавання
Тэма 1. Навуковая рэцэнзія.
МОДУЛЬ 4. Прынцыпы напісання крытычнага эсэ
Тэма 1. Крытычнае эсэ.
МОДУЛЬ 5. Прынцыпы стварэння буйнога акадэмічнага жанру (магістарская дысертацыя). Форма. Структура. Бібліяграфія. Вусная прэзентыця.
Тэма 1. Фармальны бок акадэмічнага тэксту: прынцыпы структуравання і афармлення тэкстаў буйных навуковых жанраў (на прыкладзе магістарскай дысертацыі).
Тэма 2. Правілы цытавання. Правілы афармлення бібліяграфіі ў навуковым даследаванні
Тэма 3. Прынцыпы вядзення навуковай дыскусіі. Прынцыпы вуснай прэзентацыі і абароны працы.

Мова выкладання: беларуская

Фармат працы ў курсе:
На самастойную працу студэнта ў курсе адводзіцца 112 гадзін, што складае прыблізна па 14 гадзін самастойнай працы за 1 навучальны тыдзень, уключна час на вывучэнне матэрыялаў курсу, а таксама на падрыхтоўку і выкананне пісьмовых і праверачных заданняў;
Слухачам прапануецца выканаць 5 заданняў, з іх – 3 пісьмовыя заданні (анатацыя, рэцэнзія і эсэ), 2 – праверачныя заданні (у выглядзе калектыўных онлайнавых актыўнасцяў – Вікі, форум), на выкананне кожнага задання – 1 тыдзень, усе заданні ацэньваюцца па 10-бальнай сістэме, індывідуальна;
Веды і вынікі працы магістрантаў ацэньваюцца па назапашвальнай схеме паводле наступнай схемы:
- Удзел у онлайн актыўнасцях (праверачныя заданні) – 30 %
- Пісьмовыя заданні (3 заданні) – 35 %
- Экзамен – 35 %
Студэнтам забяспечваецца індывідуальны кантакт з кожным студэнтам у прасторы Moodle (адказы на пытанні ў форуме, чаце, на прыватныя паведамленні, каментары і праверка пісьмовых заданняў і інш.), камунікацыя праз электронную пошту.

Статус: курс абавязковы для студэнтаў магістарскай праграмы “Публічная палітыка”.

.

Название курса: Теория политики

Количество кредитов: 6

Требования для участия в курсе: общегуманитарная подготовка

Продолжительность курса: 8 недель 

Цель:
Содействовать политической социализации магистрантов, не имеющих образования в области политических наук, на основе освоения ими научных знаний о мире политики, приобретения необходимых умений и навыков, позволяющих ориентироваться и принимать решения в общественно-политической жизни.

Ожидаемые результаты:
По окончанию данного курса магистранты должны будут:
– 
знать основные политологические понятия, концепции, важнейшие характеристики современных политических режимов и систем;
– уметь применять основные политологические парадигмы;
– 
обладать навыками анализа политических систем и процессов.

Программа курса включает следующие темы:
1. Политика как объект изучения
2. Политическая власть
3. Политическая система общества и политические режимы
4. Политические институты
5. Политическая культура

Язык преподавания: русский (с широким использованием литературы на английском языке)

Формат работы в курсе:
Минимально ожидаемое от студента время, затрачиваемое на работу в курсе – 6 часов в неделю. 
В курсе предполагается 2 контрольных мероприятий: контрольная работа и рецензия. И итоговый устный экзамен на очной сессии. На основе результатов выполненных заданий и экзамена будет определена итоговая оценка за курс.
Формы контакта со студентами – электронная почта либо форум для консультаций с преподавателем.
Знания и результаты работы студентов оцениваются по накопительной модели оценки по следующим основаниям:
– результаты письменных работ – 70 % (вклад в общую оценку);
– участие в обсуждении вопросов в форумах – 10 % (вклад в общую оценку);
– экзамен – 20 % (вклад в общую оценку).
 

Статус курса: обязательный специальный предмет

 

 

Название курса: Теория организаций

Количество кредитов: 6

Требования для участия в курсе: общегуманитарная подготовка

Продолжительность курса: 8 недель  

Цель:
Главной целью данного курса является введение в теорию организаций как дисциплину, посредством изучения основных тем, концептов и понятий, включающих основные теории, правила и закономерности функционирования различных типов организаций

Ожидаемые результаты:
По окончанию данного курса магистранты должны будут:
– 
разбираться в специфике социологического подхода трактовки и объяснения организаций и их трансформации;
– 
уметь различать школы, направления и теории в социологии организаций, а именно предлагаемые ими подходы, структуры и модели;
– 
знать основные понятия и категории социологии организации, как классические, так и современные, а также уметь их применять в формировании той или иной социальной проблемы исследования организаций.

Программа курса включает следующие темы:
1. Классическая теория и её критика
2. Современная теория: структура, формы и трансформации организаций
3. Организации в действии

Язык преподавания: русский (с широким использованием литературы на английском языке)

Формат работы в курсе:
Минимально ожидаемое от студента время, затрачиваемое на работу в курсе – 6 часов в неделю.
В курсе предполагается 2 контрольных мероприятий: эссе и  творческое заданиe.
Формы контакта со студентами – электронная почта либо форум для консультаций с преподавателем.
Знания и результаты работы студентов оцениваются по накопительной модели оценки по следующим основаниям:
– участие в онлайн активностях (групповая работа, обсуждение в форумах) – 25 %,
– эссе (5 страниц) – 25%,
– проект исследования (творческое задание)  (10 страниц) – 50% . 

Статус курса: обязательный специальный предмет

Название курса: Теория бюрократии и политического управления

Количество кредитов: 6

Цель: с помощью углубленного изучения теорий бюрократии и успешных примеров функционирования бюрократических систем, дать студентам целостное представление о предмете.

Задачи: изучение функционирования бюрократии с использованием теоретических и сравнительных подходов и моделей, разработанных в современной политической науке.

Ожидаемые результаты:
формирование у студентов:
знаний - в частности, теории управления, теории организаций и бюрократических систем, теории демократии и государства, институциональной теории, теории транзитологии.
навыков - в частности,развития умения планировать, проектировать, и организовывать научно-исследовательскую деятельность, касающуюся проблем государственного управления.

Название учебных тем (модулей):
Модуль 1.Введение в контент курса. Классические теории бюрократии.
Модуль 2: Бюрократия, политическая власть и государство в демократических режимах.
Модуль 3: Бюрократия и авторитарные режимы.
Модуль 4: Проблема коррупции и захвата государства.
Модуль 5: Некоторые методологические проблемы анализа политических систем.

Язык преподавания: русский (ряд текстов на английском)

Формат работы в курсе:
Минимально ожидаемое от магистранта время, затрачиваемое на работу в курсе в системе Moodle: 10 часов в неделю (8 недель).
Перечень контрольных мероприятий курса: письменные работы (рецензия, эссе), творческие проекты, участие в форумах, в проекте Wiki.
Порядок выставления итоговой отметки по курсу: знания и результаты работы магистрантов оцениваются по накопительной модели оценки по следующим основаниям:
- участие в обсуждении вопросов в Форумах –  10% (вклад в общую оценку);
- письменные работы (reaction papers) -  30 % (вклад в общую оценку);
- финальная письменная работа 60%

Статус курса: обязательный для магистрантов «Публичная политика»

Назва курсу: Сучасныя тэорыі дэмакратыі і грамадзянскай супольнасьці

Колькасьць крэдытаў: 6 (ECTS)

Працягласьць курсу: 15 тыдняў

Патрабаваньні да ўдзелу ў курсе: Дзеля пасьпяховага засваеньня курсу студэнты павінныя ведаць і ўмець выкарыстоўваць асноўныя тэорыя і паняткі палітычнай тэорыі, праслухаць курсы «Ўводзіны ў палітычную навуку», «Палітычная гісторыя Эўропы».

Мэты курсу:
– 
раскрыць зьмест асноўных паняцьцяў і канцэпцыяў тэорыі дэмакратыі і грамадзянскай супольнасьці;
– 
азнаёміць студэнтаў з найбольш распаўсюджанымі тэарэтычнымі напрамкамі і школамі;
– 
сфармаваць уяўленьне пра асноўныя мэтады аналізу зьявы дэмакратыі, а таксама паказаць асноўныя тэндэнцыі ў эвалюцыі дэмакратыі і грамадзянскай супольнасьці.

 Чаканыя вынікі:
У выніку вывучэньня курсу студэнты павінны будуць:
– 
 ведаць зьмест асноўных катэгорыяў тэорыі дэмакратыі і грамадзянскай супольнасьці;
– 
 мець уяўленьне пра асноўныя тэндэнцыі разьвіцьця сучаснай і гістарычнай дэмакратыі;
– 
валодаць мэтодыкай аналізу дэмакратыі і грамадзянскай супольнасьці;
– 
адрозьніваць галоўныя тэарэтычныя школы і напрамкі;
– 
разумець іх асноўную праблематыку і аргумэнтацыю.

У склад праграмы ўваходзяць тэмы:
1. Уводзіны ў тэорыю дэмакратыі
2. Клясычная полісная дэмакратыя і рэспубліканізм
3. Лібэральная дэмакратыя
4. Калектывісцкая тэорыя дэмакратыі
5. Спаборніцка-элітысцкія мадэлі дэмакратыі.
6. Плюралісцкія  тэорыі дэмакратыі і нэаплюралізм.
7. Партыцыпатарная і дэлібэратыўная дэмакратыя: параўнаўчы аналіз
8. Праўная дэмакратыя і нэакансэрватыўныя мадэлі дэмакратыі
9. Асноўныя этапы ў разьвіцьці тэорыі грамадзянскай супольнасьці. Тэорыі  грамадзянскай супольнасьці ў 20 ст.
10. Фармаваньне грамадзянскай супольнасьці ў пэрыяд сацыяльных трансфармацыяў.
11. Глябальная грамадзянская супольнасьць.

 Мова выкладаньня: беларуская.

 Фармат працы над курсам:
На працягу курсу мінімальны час працы складае 7 акадэмічных гадзінаў на тыдзень. Дзеля пасьпяховай работы патрабуецца не меней 8 акадэмічных гадзінаў на тыдзень. Абавязковай умовай з'яўляецца рэгулярная праца ў курсе. На працягу курсу па кожнай тэме, якая вывучаецца, прадстаўляюцца мэтадычныя рэкамендацыі. Выкарыстоўваюцца ацэньваемыя і неацэньваемыя формы кантролю
У межах курсу студэнты мусяць выканаць 2 ацэньваемыя заданьні: эсэ (1) і кантрольныя працы (1). Дадзеныя заданьні зьяўляюцца асновай для фінальнага ацэньваньня магістрантаў.

Статус:  Курс абавязковы для магістрантаў праграмы «Публічная палітыка”. 

Название курса: Методы социальных исследований

Количество кредитов: 6

Цели курса: познакомить слушателей с методами и методиками получения и анализа данных о социальной реальности, необходимых для эмпирически обоснованного политологического исследования.

Задачи курса:
усвоение основных понятий методологии социального исследования,
– усвоение основных критериев «научности» (достоверности) исследования,
знакомство с процедурами планирования социального исследования,
– знакомство с основными методами получения и анализа данных,
формирование навыков критического оценивания опубликованных исследований.

Ожидаемые результаты:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
– иметь представление о традициях научного исследования в социальных науках;
– иметь представление о возможностях основных методов сбора, анализа и интерпретации эмпирических материалов;
– иметь представление о возможностях вторичного анализа опубликованных и архивных данных;
– иметь представление о методах оценивания социальных программ;
– знать преимущества и недостатки основных методов получения и анализа социальных данных;
– знать процедурные особенности основных методов сбора и анализа данных о социальной реальности;
– знать основную учебную и справочную литературу о методах социального исследования;
– уметь обоснованно выбирать методы получения и/или анализа социальной информации, оптимальные для решения исследовательских и практических задач;
– уметь интерпретировать полученные материалы и представлять результаты в отчетах и публикациях;
– уметь критически оценивать результаты, полученные другими исследователями;
– уметь планировать и осуществлять научную исследовательскую работу;
– разделять нормы профессиональной этики в работе с социальными данными.

Название учебных тем (модулей):
1. Введение в методологию социального исследования. Разработка программы исследования
2.  Основные методы количественного исследования
3. Методики и процедуры количественного исследования
4. Обработка и анализ результатов количественного исследования
5. Качественное исследование

Язык преподавания: русский

Формат работы в курсе:
Работа магистрантов в рамках курса включает следующие формы:
Лекции. Представляют собой введение в изучаемый модуль курса. Читаются на установочной сессии.
Семинары. Направлены на формирование навыков усвоения материалов курса. Проводятся на заключительной сессии.
Он-лайн занятия. Ориентированы на усвоение материалов модуля. Основной формой занятий являются форумы.
Управляемая самостоятельная работа (УПС),  которая включат выполнение двух оцениваемых заданий.
Задание 1. Проведение исследования методом опроса по теме магистерской работы
Задание 2. Проведение качественного интервью либо дискурс-анализа по теме магистерской работы.
Знания и результаты работы студентов оцениваются по накопительной системе в форме общего зачета по следующим основаниям:
– посещение аудиторных занятий и участие в дискуссиях и презентациях (10%);
– участие в он-лайн занятиях (30%);
– выполнение письменных заданий (40 %);
– письменный экзамен (20%).

Статус курса: обязательный курс для магистерской программы «Публичная политика».